Maglehems Frivilliga brandkår

Maglehems Frivilliga Brandkår är en förening som drivs helt ideellt utan ersättning för övningar och larm. De ungefär 700 medlemmarnas medlemsavgifter, sponsring från företagare och enskilda samt övriga bidrag från enskilda gör att vi kan köpa materiel och underhålla fordon, utrustning och våra lokaler. Föreningen äger allt själva.


Samarbete med Räddningstjänsten Kristianstad

Ett utökat samarbete med räddningstjänsten i Kristianstad med övningar, utalarmering och stöd gör att vi räknas som en resurs i kommunens södra delar.

Maglehems Frivilliga Brandkår utalarmeras inom ett område på 6-7 km från byn. 

Kåren har mellan 30 och 40 larm om året där 75% är sjukvårdslarm/IVPA (i väntan på ambulans).


Övningar och andra evenemang

Vi har 10 övningar om året och ett 10 tal andra uppdrag såsom eldningar, evenemang i bygden och brandberedskap på en kulturgård.


Kåren har ansvar för resningen av byns gran inför 1:a advent. I samband med det arrangeras Öppet hus där allmänheten kan besöka oss, äta ärtsoppa och titta på fordonen och lokalerna.


Vi säljer även brandskyddsmaterial. Se butiken.

Vad händer i kåren?

23 mars 18.30

Styrelsemöte

Styrelsen

3 april 18.30

Brandkårsövning

Brandmän

27 april 18.30

Styrelsemöte

Styrelsen

30 april 19.00Valbordsfirande. Start i kyrkan därefter fackelpromenad till bygdebården

Alla som vill delta8 maj 18.30

Brandkårsövning

Brandmän

14 maj

Manusstopp tidning


25 maj 18.30

Styrelsemöte

Styrelsen

5 juni 18.30

Brandkårsövning

Brandmän

20 juni 18.30

Årsmöte

Samtliga medlemmar

27 juni 18.00

Styrelsemöte

Styrelsen

Kåren har 13 aktiva brandmän och en styrelse på 9 personer som leder brandkårens verksamhet

Brandmän

Jerry Eklund Kårchef
Martin Eklind Vice kårchef
Per Bengtsson
Bengt Bergman
Christina Hansson
Håkan Kvist
Björn Lindblad
Arne Melander
Camilla Melin
Jens Persson
Alexander Svensson

Johan Olsson

Hans-Inge Hellberg

Styrelse

Jerry Eklund Ordförande
Martin Eklind Vice ordförande
Annika Eriksson Kassör
Björn Lindblad Sekreterare
Anders Bladh Vice sekreterare

Bo Olsson 
Hans-Inge Hellberg
Per-Erik Jönsson

Birgitta Ponnert

Övriga befattningar

Revisorer: Per Bengtsson och Bodil Bergman
Revisorssuppleanter: Bertil Henningsson, Jan Karlsryd
Valberedning: Håkan Bengtsson och Johan Nordenbladh
Tidningsansvarig: Jerry Eklund, Björn Lindblad, Hans-Inge Hellberg och Birgitta Ponnert och Bo Olsson
Hemsida och Medlemsregister: Annika Eriksson
Stugfogde Brandkårsstugan: Eva-Britt & Hans-Inge Hellberg

Hedersledamot: Conny Famm

Tidning

Alla medlemmar får Brandkårstidningen 3 gånger per år i brevlådan.

I april, juni och november.


Vill du föra in en text eller annons i kommande nummer av tidningen skickar du ditt bidrag till annons@maglehemsfrivilligabrandkar.se.


Läs mer här om att annonsera.


Nästa manusstopp är 14 maj 2023.

Manusstopp är i februari, maj och oktober.

Fordon och utrustning

Scania 92 1986 års modell
Automatväxlad, 3 000 liters vattentank, pump som ger 2 000 l/min, 5 000 W elverk och belysningsmast 1 500 W belysning och 4 st 3 meters skarvstegar, 2 olika skumaggregat, motorsåg, 500 m grovslang, 500 m smalslang, bärbart elverk och bärbar brandpump samt olika verktyg.

VW Pick-up
Hösten 2013 köpte vi och utrustade denna ”lilla brandbil”. Den ersatte då den gamle terrängbilen Volvo C303 Valpen -80 som kåren haft sen 1995. Denna lilla brandbil har vattentank och brandpump, slang, stege, handverktyg sjukvårdsutrustning samt varnings-, och avspärrningsutrustning vid olyckor.

Denna bil rullar på nästan alla larm. Alltid på sjukvårdslarm/IVPA-larm.

Scania 92 1986 års modell
Scania 92 1986 års modell

Annan utrustning

1 st Motorspruta Volvo klass 2 (ger 2 000 l/min)

1 st Bärbar motorspruta Albin som ger 400 l/min

2 st Elektriska dränkbara pumpar

Brandkårsstugan

Från Cigarrfabrik, Kommunalhus och Kyrkstuga till BRANDKÅRSSTUGA!
Med början under 2009 starta Degeberga Församling (Pastorat) arbetet med att se över kostnaderna för alla sina fastigheter inom pastoratet för att kunna minska sina utgifter. Man konstaterade då att nyttjandegraden av kyrkstugorna/församlingshemmen i Huaröd, Vittskövle, Hörröd och Maglehem hade avsevärt minskat de senaste åren bl.a då man upphörde med barnverksamheten som var stor på -80 talet. Man kom då fram till att det var kanske inte så bra att just kyrkan skulle äga alla dessa samlingslokaler som stod mest tomma i veckorna. Man tillsatte en grupp som skulle lämna förslag på hur en avveckling av dessa lokaler skall gå till. I Hörröd och Vittskövle har man även boende hyresgäst i samma byggnad. Degeberga församlingshem är störst och den som är mest utnyttjad och i bäst skick. Man beslöt då att starta med Maglehems Kyrkstuga som var ”enklast” för att se hur man skulle kunna avyttra denna på bästa sätt för Församlingen och orten och för verksamheten.


Man diskuterade en försäljning på öppna marknaden som kanske skulle ge bästa ekonomiska vinst men man ville även kunna använda den för kyrkliga ändamål ibland och den ekvationen gick inte ihop. I samband med denna diskussion så startade ett litet ”upprop” från bybor och gamla församlingsbor i Olseröd och Maglehem för att man inte skulle sälja denna byggnaden med tomten mitt i byn till kanske en sommargäst som ”ingärdade” hela den öppna grönytan. Andra frågor som kom upp var ”hur blir det med byagranens placering framöver? Var skall brandmännen parkera sina bilar vid brandlarm? osv”. Med anledning av allmänhetens ”tyckande” i frågan så kontaktades olika föreningar och grupper i Maglehem under våren/sommaren 2010 av de representanterna som var utsedda av kyrkan. Frågan kom då bl.a till Maglehems Frivilliga Brandkår om vi skulle vara intresserad av att överta och nyttja byggnaden. Både styrelsen och brandmännen samt andra nära till brandkåren hade naturligtvis följt frågan och sett problemen om byggnaden skulle försäljas till en privatperson.


Detta hade då omintetgjort fortsatta evenemang såsom våra öppna hus, byagranens placering, och vi hade blivit inklämda och utan parkeringsmöjligheter. Under nästan hela 2000 talet har vi i brandkåren diskuterat hur vi skulle kunna få mer lokalutrymme för brandbilarna och den ökande utrustningen. Samt bättre betingelser för vår utåtriktade verksamhet såsom tidningstryckningen, försäljningen och informationen av brandskyddsutrustningen. Vi hade diskuterat att bl.a bygga till brandstationen på gaveln mot kyrkan, men kanske mest på skoj sa vi att ”Kyrkstugan skulle passa oss” ! Så när kyrkans representanter presenterade sitt arbetsunderlag och önskade ett svar från brandkåren i fråga så var det inget som vi sa ja! till direkt. Vi gjorde en enkät till bl.a brandmännen, styrelsen och andra som jobbar för vår brandkår om man tyckte att vi skulle överta ansvaret och driva denna vidare med allt vad detta innebar i kostnader och arbete men framför allt INTRESSET av att ha byggnaden kvar som samlingslokal. Nästan en 100% uppslutning fick vi fram och kunde då svara ja! till Kyrkans repsentanter och var då intresserade att gå vidare i frågan där bl.a kostnaden var kårens stora fråga. Den överenskommelse som båda parter nu har skrivit under är:

1) Köpeskillingen var 1 krona 2) Församlingen skall i framtiden få utnyttja lokalen kostnadsfritt ett 20 tal tillfällen om året för bl.a konfirmationsundervisningen, leksaksprojektet och lite annat. 3) Byggnaden återgår till församlingen utan kostnad om kåren upplöses eller på annat vis verksamheten skulle upphöra. Det vill säga att Brandkåren får inte sälja byggnaden vidare till annan intressent.

Flygfoto Maglehem 1938


Byggnadens Historia

År 1861 flyttade ett par från Huaröd till byn och byggde i slutet av 1860-talet denna byggnad till cigarrfabrik. Bakom denna byggnad låg då ytterliga 2 byggnader där den ena var affär och den andra en bostad. År 1874 såldes affären och tobaksfabriken till en ny handlare som senare gick i konkurs. Detta var 1886. Då köptes dessa 3 fastigheter av dåvarande Maglehems kommun. Handelsboden blev bostad till ”Ringaren”. I det andra blev ”fattighus”. Cigarrfabriken blev sockenstuga med Kommunalsal i Norra gaveln och 2 lägenheter i södra gaveln. Byggnaden ägdes av Maglehems kommun fram till 1951 då Degeberga kommun övertog ägandet i samband med kommunsammanslagningen. Den användes då fram till 1974 som bostad i södra gaveln åt Karl Kjellberg som i samband med att man inrättat lägenheter i skolan flyttade in dit. I samband med detta förvärvade Maglehems församling byggnaden och renoverade den och invigde den som Kyrkstuga den 7 nov 1981. Den 27 nov 2010 överlämnades byggnaden under en ceremoni till Maglehems Frivilliga Brandkår som övertog det juridiska ägandet den 1 jan 2011.Maglehems Frivilliga Brandkår skall i första hand använda lokalen för egen verksamhet såsom möten, övningar, träffar, tidningsarbete, förråd och kontor. I andra hand kommer vi att hyra ut lokalen i liten skala för möten för föreningar och privatpersoner. Dock ej som festlokal, galleria eller konsthall över längre tid. Det kostar en slant att hyra lokalen. I övrigt hänvisar vi till Bygdegården då behov finns av att hyra lokal.


Jerry Eklund / Kårchef

Brandmän på övning
Lilla brandbilen
Brandbil
MFBstyrkan 2020
Brandbilarna under färd
Brandövning
Brandövning
Övning
Brandkarsstuga2
BrandkårBrandstation2