Maglehems Frivilliga brandkår

Maglehems Frivilliga Brandkår är en förening som drivs helt ideellt utan ersättning för övningar och larm. De ungefär 700 medlemmarnas medlemsavgifter, sponsring från företagare och enskilda samt övriga bidrag från enskilda gör att vi kan köpa materiel och underhålla fordon, utrustning och våra lokaler. Föreningen äger allt själva.


Samarbete med Räddningstjänsten Kristianstad

Ett utökat samarbete med räddningstjänsten i Kristianstad med övningar, utalarmering och stöd gör att vi räknas som en resurs i kommunens södra delar.

Maglehems Frivilliga Brandkår utalarmeras inom ett område på 6-7 km från byn. 

Kåren har mellan 30 och 40 larm om året där 75% är sjukvårdslarm/IVPA (i väntan på ambulans).


Övningar och andra evenemang

Vi har 10 övningar om året och ett 10 tal andra uppdrag såsom eldningar, evenemang i bygden och brandberedskap på en kulturgård.


Kåren har ansvar för resningen av byns gran inför 1:a advent. I samband med det arrangeras Öppet hus där allmänheten kan besöka oss, äta ärtsoppa och titta på fordonen och lokalerna.


Vi säljer även brandskyddsmaterial. Se butiken.

Vad händer i kåren?

4 mars 18.30

Brandkårsövning

Brandmän

21 mars 18.30

Styrelsemöte

Styrelsen

8 april 18.30

Brandkårsövning

Brandmän

25 april 18.30

Styrelsemöte

Styrelsen

30 april 19.00
Valborgsfirande

Start i kyrkan kl 19, därefter fackeltåg till Bygdegården

Allmänheten
6 maj 18.30

Brandkårsövning

Brandmän

30 maj 18.30

Styrelsemöte

Styrelsen

3 juni 18.30

Brandkårsövning

Brandmän

17 juni 19.00

Årsmöte

Samtliga medlemmar

27 juni 18.00

Styrelsemöte

Styrelsen

Kåren har 12 aktiva brandmän och en styrelse på 9 personer som leder brandkårens verksamhet

Brandmän

Jerry Eklund Kårchef
Martin Eklind Vice kårchef
Per Bengtsson
Bengt Bergman
Christina Hansson
Håkan Kvist
Björn Lindblad
Arne Melander
Camilla Melin
Jens Persson

Johan Olsson

Styrelse

Jerry Eklund Ordförande
Martin Eklind Vice ordförande
Annika Eriksson Kassör
Anders Bladh Sekreterare

Bo Christensson, vice sekreterare

Bo Olsson 
Hans-Inge Hellberg
Per-Erik Jönsson

Johan Olsson

Övriga befattningar

Revisorer: Per Bengtsson och Bodil Bergman
Revisorssuppleanter: Bertil Henningsson, Jan Karlsryd
Valberedning: Håkan Bengtsson och Johan Nordenbladh
Tidningsansvarig: Jerry Eklund, Björn Lindblad, Hans-Inge Hellberg, Bo Olsson, Bo Christensson och Johan Olsson
Hemsida och Medlemsregister: Annika Eriksson
Stugfogde Brandkårsstugan: Eva-Britt & Hans-Inge Hellberg

Hedersledamot: Conny Famm

Stadgar

Definitioner
MFB - Maglehems Frivilliga Brandkår (föreningen)
Brandkåren - Utryckningsstyrkan med frivilliga brandmän
Brandman - Benämning på personen i utryckningsstyrkan som kan vara både man och kvinna
Kårchef - Personen som är utsedd chef för utryckningsstyrkan
Ordf. i MFB - Föreningens styrelseordförande
Aktiv medlem - Betalande Brandman eller styrelsemedlem
Passiv medlem - Betalande föreningsmedlem
Brandstation - Byggnaden där utryckningsstyrkan har sin utrustning och fordon.
Brandkårsstugan - MFB förenings lektions och samlingssal.


Föreningens ändamål
Maglehems frivilliga brandkår är en sammanslutning med målsättning att verka för bibehållandet av en frivillig brandkår i Maglehem-Olseröds området samt i en positiv och opolitisk anda verka för bygden.

Detta mål vill föreningen nå genom:


  • Att med arbetande aktiva medlemmar anskaffa och underhålla material samt utbilda intresserade medlemmar till att delta i föreningens verksamhet.
  • Att genom passiva medlemmar och på annat lämpligt sätt ge föreningen ekonomisk möjlighet att verka för föreningens ändamål.


Medlemskap
Envar, såväl enskild som annan, äger rätt att bli medlem i föreningen MFB. Medlemskap erhålles genom att årligen erlägga av styrelsen fastställd medlemsavgift.


Föreningsmedlemmar, som bildar själva brandkåren, skall vara personer som frivilligt åtagit sig att delta i kårens övningar, arbete och utryckningar/uppdrag. Brandmän skall som övriga erlägga den fastställda medlemsavgiften för att juridiskt räknas som person i brandkåren.


Antalet brandmän i kåren bestäms av styrelsen. Styrelsen antar nya brandmän.


Brandman som önskar lämna sitt uppdrag vid brandkåren skall anmäla detta till styrelsen minst tre månader i förväg.


Har brandmannen vid ett flertal tillfällen uteblivit från övning eller andra utryckningar/uppdrag till vilken hen kallats eller motarbetar föreningen får styrelsen varna eller utesluta hen.


Styrelsen utser kårchef och vice kårchef.


Årsmöte
Föreningen Maglehems frivilliga brandkår (MFB) sammanträder en gång årligen till ordinarie årsmöte före juli månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra årsmöte hålles då styrelsen med minst fyra styrelseledamöter så anser nödvändigt, eller då minst 20 procent av föreningens medlemmar, med angivande av ändamålet, gjort framställning hos styrelsen.
Kallelse till årsmöte bör ske minst 14 dagar före mötets avhållande och på sätt styrelsen bestämt.


Röstberättigad är medlem som senast vid mötet betalt medlemsavgiften. Varje inbetald medlemsavgift äger en röst. Rösträtt får ej ske genom fullmakt. Endast betalande medlem har förslags- och rösträtt. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten blir avgörande.


Vid ordinarie årsmöte skall följande ärende behandlas.

  1. Val av årsmötets ordförande, årsmötets sekreterare och justeringsmän som jämte ordförande justerar årsmötets protokoll.
  2. Redogörelse för kårens verksamhet under det gångna året, verksamhetsberättelse
  3. Revisionsberättelse över kårens räkenskaper för det gångna året. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  4. Val av föreningens styrelseledamöter i enlighet med punkt ”Styrelsen” nedan.
  5. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för granskning av nästkommande verksamhetsårs (kalenderår) räkenskaper.
  6. Val av valberedning för utseende av ledamöter till styrelseuppdrag att föreslås vid näst-kommande årsmöte. Valberedningen skall bestå av tre personer varav den först valde är sammankallande.
  7. Övriga frågor. Frågor av mindre vikt kan väckas direkt vid årsmötet. Övrig fråga som kräver beslut ska beredas av styrelsen.
  8. Årsmötets protokoll skall snarast efter årsmötet och på sätt styrelsen bestämt tillkännages för föreningens medlemmar.


Styrelsen
Maglehems frivilliga brandkår företräds av en styrelse bestående av minst sju och högst tio medlemmar.
På årsmötet väljs styrelseledamöterna för en tid av 2 år. Valperioden räknas från årsmötet och till och med nästa årsmöte. Styrelsen kan även välja annan medlem i föreningen till styrelseledamot under verksamhetsåret (fyllnadsval).


Styrelsen skall inom sig utse ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare, direkt i anslutning efter årsmötet. (Konstituering).
Styrelsen utser kårchef och vice kårchef. Styrelseordförande och kårchef behöver inte vara samma person.


Styrelsens arbete sker vid under året förberedda styrelsemöten samt andra möten i utsedda grupper och kommittéer. Styrelsen är beslutsför om minst fem ledamöter deltar i beslutet. Beslut kan också fattas om fyra ledamöter är eniga, om det är ett beslut av icke ekonomisk art.


Ordförande, vice ordförande och kassör kan var för sig teckna föreningens firma, sköta föreningens bankaffärer samt göra inköp som är beslutade av styrelsen. Firmatecknare får även göra inköp av t ex förbrukningsmaterial till MFB utan förestående beslut av styrelsen.


Styrelsen skall också handha övriga ekonomiska angelägenheter och i mån av tillgångar anskaffa utrustning mm till kåren och föreningen.


Endast ordföranden äger motta stämning i tvistemål.


Det åligger MFB styrelse tillse att förvalta och sköta MFBs fastigheter (Brandstationen Maglehem 1:47 samt Brandkårsstugan Maglehem 13:5) på sådant sätt som styrelsen finner lämpligt. Fastigheterna skall hållas i gott skick samt vara försäkrade. Vid eventuellt större förändringar på fastigheterna skall detta beredas av styrelsen och tas upp som en punkt på årsmötet.


Revisorerna
Före mars månads utgång ska kassören lämna föregående års avslutade räkenskaper till revisorerna. Revisorerna skall senast den 15 april avge skriftlig berättelse över föregående kalenderårs räkenskaper samt ange om de tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.


Brandkårens verksamhet
Det åligger kårchefen:
Att tillse att kårens material är i gott skick samt planera för nyanskaffning och/eller reparation av materielen. Kårchefen skall hos styrelsen anmäla behov av medel för nyanskaffning eller reparation.
Att tillse att brandmännen ges möjlighet att öva minst 10 gånger per år.
Att ur försäkringssynpunkt mm föra förteckning över brandmän.
Att planera för brandkårens verksamhet vid övning och annan aktivitet


Vice kårchef åligger att biträda kårchefen i allt vad denna åligger samt vid dennes förhinder fullgöra kårchefens uppgifter.


Brandmännen åligger det
Att komma till brandstationen när så påkallas (övning och utryckning).
Att delta i föreningens övningar/arbeten samt andra aktiviteter.
Att i övrigt verka för föreningens bästa.


Ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar fordras minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie.


Upplösning
Beslut om brandkårens upplösning kan fattas endast efter skriftligt framställt förslag från styrelsen. Beslut fattas på årsmöte med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav ett ordinarie.


Beslut om föreningen MFBs upplösning kan fattas endast efter skriftlig framställt förslag från styrelsen. Beslut fattas på årsmöte med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav ett ordinarie.


Föreningens tillgångar fördelas på det sätt som bestäms av det sista årsmötet.


Eventuell avyttring av fastigheten Maglehem 1:47 (brandstationen) och dess inventarier skall beredas av styrelsen och brandmännen samt beslut tas vid årsmötena.


Eventuell avyttring av fastigheten Maglehem 13:5 (brandkårsstugan) och dess inventarier sker i likaledes ordning som brandstationen, dock med de förbehåll som finns inskrivna i köpeavtalen med Degeberga pastorat vid köpet 2010.

-----------------------
Ovanstående stadgar antogs vid årsmöte ÅÅÅÅ-MM-DD samt vid årsmöte ååmmdd.
Beslutade vid styrelsemöten 27 april 2023.


Föregående stadgar antagna vid ordinarie årsmöte i Kyrkstugan i Maglehem den 26 april 1992. Beslutade vid styrelsemöte den 23 april 1992.

Tidning

Alla medlemmar får Brandkårstidningen 3 gånger per år i brevlådan.

I april, juni och november.


Vill du föra in en text eller annons i kommande nummer av tidningen skickar du ditt bidrag till annons@maglehemsfrivilligabrandkar.se.


Läs mer här om att annonsera.


Nästa manusstopp är 12 maj 2024.

Manusstopp är i februari, maj och oktober.

Fordon och utrustning

Volvo FL6 14 - 2000 årsmodell

Hösten 2023 kom denna bil till Maglehem, från Räddningstjänsten Kristianstad.

Modern utrustning som andra släckbilar för brand och olyckor. Elverk, belysningsmast, klippverktyg, vinsch, 2000 l vattentank osv.

Bilen har tidigare varit stationerad på deltidsstationen i Åhus.

VW Pick-up
Hösten 2013 köpte vi och utrustade denna ”lilla brandbil”. Den ersatte då den gamle terrängbilen Volvo C303 Valpen -80 som kåren haft sen 1995. Denna lilla brandbil har vattentank och brandpump, slang, stege, handverktyg sjukvårdsutrustning samt varnings-, och avspärrningsutrustning vid olyckor.

Denna bil rullar på nästan alla larm. Alltid på sjukvårdslarm/IVPA-larm.

Scania 92 1986 års modell
Scania 92 1986 års modell

Annan utrustning

1 st Motorspruta Volvo klass 2 (ger 2 000 l/min)

1 st Bärbar motorspruta Albin som ger 400 l/min

2 st Elektriska dränkbara pumpar

Brandkårsstugan

Från Cigarrfabrik, Kommunalhus och Kyrkstuga till BRANDKÅRSSTUGA!
Med början under 2009 starta Degeberga Församling (Pastorat) arbetet med att se över kostnaderna för alla sina fastigheter inom pastoratet för att kunna minska sina utgifter. Man konstaterade då att nyttjandegraden av kyrkstugorna/församlingshemmen i Huaröd, Vittskövle, Hörröd och Maglehem hade avsevärt minskat de senaste åren bl.a då man upphörde med barnverksamheten som var stor på -80 talet. Man kom då fram till att det var kanske inte så bra att just kyrkan skulle äga alla dessa samlingslokaler som stod mest tomma i veckorna. Man tillsatte en grupp som skulle lämna förslag på hur en avveckling av dessa lokaler skall gå till. I Hörröd och Vittskövle har man även boende hyresgäst i samma byggnad. Degeberga församlingshem är störst och den som är mest utnyttjad och i bäst skick. Man beslöt då att starta med Maglehems Kyrkstuga som var ”enklast” för att se hur man skulle kunna avyttra denna på bästa sätt för Församlingen och orten och för verksamheten.


Man diskuterade en försäljning på öppna marknaden som kanske skulle ge bästa ekonomiska vinst men man ville även kunna använda den för kyrkliga ändamål ibland och den ekvationen gick inte ihop. I samband med denna diskussion så startade ett litet ”upprop” från bybor och gamla församlingsbor i Olseröd och Maglehem för att man inte skulle sälja denna byggnaden med tomten mitt i byn till kanske en sommargäst som ”ingärdade” hela den öppna grönytan. Andra frågor som kom upp var ”hur blir det med byagranens placering framöver? Var skall brandmännen parkera sina bilar vid brandlarm? osv”. Med anledning av allmänhetens ”tyckande” i frågan så kontaktades olika föreningar och grupper i Maglehem under våren/sommaren 2010 av de representanterna som var utsedda av kyrkan. Frågan kom då bl.a till Maglehems Frivilliga Brandkår om vi skulle vara intresserad av att överta och nyttja byggnaden. Både styrelsen och brandmännen samt andra nära till brandkåren hade naturligtvis följt frågan och sett problemen om byggnaden skulle försäljas till en privatperson.


Detta hade då omintetgjort fortsatta evenemang såsom våra öppna hus, byagranens placering, och vi hade blivit inklämda och utan parkeringsmöjligheter. Under nästan hela 2000 talet har vi i brandkåren diskuterat hur vi skulle kunna få mer lokalutrymme för brandbilarna och den ökande utrustningen. Samt bättre betingelser för vår utåtriktade verksamhet såsom tidningstryckningen, försäljningen och informationen av brandskyddsutrustningen. Vi hade diskuterat att bl.a bygga till brandstationen på gaveln mot kyrkan, men kanske mest på skoj sa vi att ”Kyrkstugan skulle passa oss” ! Så när kyrkans representanter presenterade sitt arbetsunderlag och önskade ett svar från brandkåren i fråga så var det inget som vi sa ja! till direkt. Vi gjorde en enkät till bl.a brandmännen, styrelsen och andra som jobbar för vår brandkår om man tyckte att vi skulle överta ansvaret och driva denna vidare med allt vad detta innebar i kostnader och arbete men framför allt INTRESSET av att ha byggnaden kvar som samlingslokal. Nästan en 100% uppslutning fick vi fram och kunde då svara ja! till Kyrkans repsentanter och var då intresserade att gå vidare i frågan där bl.a kostnaden var kårens stora fråga. Den överenskommelse som båda parter nu har skrivit under är:

1) Köpeskillingen var 1 krona 2) Församlingen skall i framtiden få utnyttja lokalen kostnadsfritt ett 20 tal tillfällen om året för bl.a konfirmationsundervisningen, leksaksprojektet och lite annat. 3) Byggnaden återgår till församlingen utan kostnad om kåren upplöses eller på annat vis verksamheten skulle upphöra. Det vill säga att Brandkåren får inte sälja byggnaden vidare till annan intressent.

Flygfoto Maglehem 1938


Byggnadens Historia

År 1861 flyttade ett par från Huaröd till byn och byggde i slutet av 1860-talet denna byggnad till cigarrfabrik. Bakom denna byggnad låg då ytterliga 2 byggnader där den ena var affär och den andra en bostad. År 1874 såldes affären och tobaksfabriken till en ny handlare som senare gick i konkurs. Detta var 1886. Då köptes dessa 3 fastigheter av dåvarande Maglehems kommun. Handelsboden blev bostad till ”Ringaren”. I det andra blev ”fattighus”. Cigarrfabriken blev sockenstuga med Kommunalsal i Norra gaveln och 2 lägenheter i södra gaveln. Byggnaden ägdes av Maglehems kommun fram till 1951 då Degeberga kommun övertog ägandet i samband med kommunsammanslagningen. Den användes då fram till 1974 som bostad i södra gaveln åt Karl Kjellberg som i samband med att man inrättat lägenheter i skolan flyttade in dit. I samband med detta förvärvade Maglehems församling byggnaden och renoverade den och invigde den som Kyrkstuga den 7 nov 1981. Den 27 nov 2010 överlämnades byggnaden under en ceremoni till Maglehems Frivilliga Brandkår som övertog det juridiska ägandet den 1 jan 2011.Maglehems Frivilliga Brandkår skall i första hand använda lokalen för egen verksamhet såsom möten, övningar, träffar, tidningsarbete, förråd och kontor. I andra hand kommer vi att hyra ut lokalen i liten skala för möten för föreningar och privatpersoner. Dock ej som festlokal, galleria eller konsthall över längre tid. Det kostar en slant att hyra lokalen. I övrigt hänvisar vi till Bygdegården då behov finns av att hyra lokal.


Jerry Eklund / Kårchef

Brandmän på övning
Lilla brandbilen
Brandbil
MFBstyrkan 2020
Brandbilarna under färd
Brandövning
Brandövning
Övning
Brandkarsstuga2
BrandkårBrandstation2